Friday, January 25, 2008

108 Names of Ketu

Ketu Ashtottara Shatanamavali
(The 108 Names of Ketu)

Om ketave namah
Om sthulashirase namah
Om shiromantraya namah
Om dhvajakrtaye namah
Om navagrahayutaya namah
Om simhikaasurigarbhasambhavaya mahabhitikaraya namah
Om chitravarnaya namah
Om sripingalaksakaya namah
Om phulladhumasakashaya namah
Om tishnadamshtaya namah
Om mahodaraya namah
Om raktanetraya namah
Om citrakarine namah
Om tivrakopaya namah
Om mahasuraya namah
Om krurakanthaya namah
Om kradhanidhaye namah
Om chayagrahavishoshakaya namah
Om antyagrahaya namah
Om mahashirshaya namah
Om suryaaraye namah
Om pushpavadgrahine namah
Om varahastaya namah
Om gadapanaye namah
Om citravastradharaya namah
Om citradhvajapatakaya namah
Om ghoraya namah
Om citrarathaya namah
Om shikhine namah
Om kullutthabhaksakaya namah
Om vaiduryabharanaya namah
Om utpatajanakaya namah
Om shukramitraya namah
Om mandasakhaya namah
Om gadadharaya namah
Om nakapataye namah
Om antarvedishvaraya namah
Om jaiminigotrajaya namah
Om citraguptaatmane namah
Om dakshinamukhaya namah
Om mukundavarapatraya namah
Om mahaasurakulodbhavaya namah
Om ghanavarnaya namah
Om lambadevaya namah
Om mrityuputraya namah
Om utpatarupadharine namah
Om adrishyaya namah
Om kalaagnisannibhaya namah
Om nripidaya namah
Om grihakarine namah
Om sarvopadravavarakaya namah
Om citraprasutaya namah
Om analaya namah
Om sarvavyadhivinashakaya namah
Om apasavyapracarine namah
Om navame papadayakaya namah
Om pancame shokadaya namah
Om uparagakhecagaya namah
Om atipurushakarmane namah
Om turiye sukhapradaya namah
Om tritiye vairadaya namah
Om papagrahaya namah
Om sphatakakarakaya namah
Om prananathaya namah
Om pancame shrimakarakaya namah
Om dvitiye asphutavamdatre namah
Om vishakulitavaktakaya namah
Om kamarupine namah
Om simhadantaya namah
Om kushedhmapriyaya namah
Om caturthe matrinashaya namah
Om navame pitrenashakaya namah
Om antye vairapradaya namah
Om sutanandamnidhanakaya namah
Om sarpakshijataya namah
Om anangaya namah
Om karmarashyudbhavaya namah
Om upante kirtidaya namah
Om saptamekalahapradaya namah
Om ashtame vyadhikartre namah
Om dhane bahusukhapradaya namah
Om janane rogadaya namah
Om urdhvamurdhajaya namah
Om grahanayakaya namah
Om papadyashtaye namah
Om khecaraya namah
Om shambhavaya namah
Om asheshapujitaya namah
Om shashvataya namah
Om nataya namah
Om shubhashubhaphalapradaya namah
Om dhumraya namah
Om sudhapayine namah
Om ajitaya namah
Om bhaktavatsalaya namah
Om simhaasanaya namah
Om ketumurtaye namah
Om ravindudyutinashakaya namah
Om amaraya namah
Om pidakaya namah
Om amartya namah
Om vishnudrishtaya namah
Om asureshvaraya namah
Om bhaktarakshaya namah
Om vaicitryakapatasyandanaya namah
Om vicitraphaladayine namah
Om bhaktabhishtaphalapradaya namah