Friday, January 25, 2008

108 Names of Tulasee

Shri Tulasee Astottara Satanamavali
(to be read on Friday's)


Om Sree tulasee-devyai namah
Om Sree sakhyai namah
Om Sree bhadrayai namah
Om Sree-mano-gynana pallavayai namah
Om Puranda-rasatee-pujyayai namah
Om Punyadayai namah
Om Punya-rupinyai namah
Om Jynana-vigynana-jananyai namah
Om Tatva-gyna-priyayai namah
Om Jaanakee-dukha-shamanyai namah
Om Janardhana-prayayai namah
Om Sarva-kalmasha-samhartyai namah
Om Smara-koti-sama-prabhayai namah
Om Panchalee-pujya charanayai namah
Om Paparanya-davanalayai namah
Om Kami-tardha-pradayai namah
Om Gouree-sharada-samsevitayai namah
Om Vandaru-jana-manda-rayai namah
Om Nilimpa-bharana-saktayai namah
Om Lakshmi-chandra-sahodaryai namah
Om Sanakadi-munidye-yayai namah
Om Krushna-nanda janitryai namah
Om Chida-nanda-svarupenyai namah
Om Narayanyai namah
Om Satya-rupayai namah
Om Maya-teetayai namah
Om Mahe-shvaryai namah
Om Shubha-pradayai namah
Om Vadanacha-vinirdhu-taraka-purnani
shakarayai namah
Om Rochana-panka-tilakala-sannitala
bhasurayai namah
Om Shudhayai namah
Om Palla-vostyai namah
Om Padma-mukyai namah
Om Pulla-padma-dale-kshanayai namah
Om Champe-yakali-kakaranasa-danda
Viraji-tayai namah
Om Mandas-mitayai namah
Om Manjulangyai namah
Om Madhava-priya-bhamenyai namah
Om Manikya-kankana-dharayai namah
Om Mani-kundala manditayai namah
Om Indra-sampatka-rtyai namah
Om Shaktyai namah
Om Indra-gopa-nibhamshu-kayai namah
Om Kshirabdhi-tana-yayai namah
Om Kshira-sagara-samkshi-vayai namah
Om Shanti-kanti-guno-petayai namah
Om Brundanu-guna-samptryai namah
Om Putaat-mekayai namah
Om Puta-nadi-svarupenyai namah
Om Yoga-dyeyayai namah
Om Yoga-nanda-padayai namah
Om Chatur-varga-pradayai namah
Om Chaturvarna-eika-pavanayai namah
Om Triloka-jananyai namah
Om Gruhamedhi-samaradhyayai namah
Om Sada-namgana-pavanayai namah
Om Muneendra-hrudaya-vasayai namah
Om Mula-prakruti sangyni-kayai namah
Om Bramha-rupinyai namah
Om Param-jyotishyai namah
Om Avajana-sago-charayai namah
Om Pancha-bhutatmi-kayai namah
Om Panchakalat-mikayai namah
Om Yogayai namah
Om Achyu-tayai namah
Om Yagyna-rupinyai namah
Om Samsara-dukha-shamanyai namah
Om Srushti-sthityamta-karinyai namah
Om Sarva-prapamcha-nirmatryai namah
Om Vaishnavyai namah
Om Madhura-svarupayai namah
Om Nireesvarayai namah
Om Nirgunayai namah
Om Nityayai namah
Om Niratamkayai namah
Om Deena-jana-palana-tatparayai namah
Om Ranatkimkineekajala-ratna-kancheela satkatayai namah
Om Chalanmamjeera-charanayai namah
Om Chaturana-sevitayai namah
Om Ahoratra-karinyai namah
Om Mukta-hara-bhara-krantayai namah
Om Mudrika-ratna-bhasurayai namah
Om Sidhi-pradayai namah
Om Amalaayai namah
Om Kamalaayai namah
Om Loka-sundaryai namah
Om Hema-kumbha-kuchadva-yayai namah
Om Lasita-kumbha-chadva-yayai namah
Om Chancha-laayai namah
Om Lakshmyai namah
Om Sree-krushna-priyayai namah
Om Rama-priyayai namah
Om Vishnu-priyayai namah
Om Shankaryai namah
Om Siva-shankaryai namah
Om Tulasyai namah
Om Kunda-kutma-laradanayai namah
Om Pakva-bimboshryai namah
Om Shara-shchandri-kayai namah
Om Champe-yanasi-kayai namah
Om Kanbu-sundara-galayai namah
Om Tatilla-tangyai namah
Om Matta-bandhura-kunta-layai namah
Om Nakshatra-nibhana-khayai namah
Om Rambhani-bhoru-yugmayai namah
Om Saikata-shronyai namah
Om Madakanti-rava-madyayai namah
Om Keera-vanyai namah
Om Sree-maha-tulasyai namah

Iti Tulasee Astottara Satanamavali Samaptam