Friday, January 25, 2008

108 Names of Raghavendhraya

Shri Raghavendhraya Ashtotara Shatanamavali
(108 Names of Shri Raghavendhraya)
(to be read on Thursday's)


Om Svava-gde-vata sari-dbhkta vemali-karthre namah
Om Shree raghavndhraya namah
Om Sakala-pradhartre namah
Om Bhaktha-gha-sambedhana-drushti-vajraya namah
Om Kshama-surendraya namah
Om Hari-pada-kamjane-shevana-llabda-samsta namah
Om Deva-swabha-vaya namah
Om Deeveja-drumaya namah
Om Esta-pradhartre namah
Om Bhavya-swaroo-paya namah
Om Bhava-dhukha-tula-samghani-charyaya namah
Om Suka-dhairya-shyaline namah
Om Samsta-dusta-grahane-grahe-shaya namah
Om Dhuratya-yopaplava sindhu-setave namah
Om Neerasta-doshaya namah
Om Neera-vadhya dehaya namah
Om Pratyardi-mookatva-vidhana-bhashaya namah
Om Vidhvatpa-rigneya-maha-visheshaya namah
Om Vagvai-khareeni-rjita-bhavya-sheshaya namah
Om Santana-sampatpari-shudha-bhakti vigynyana vagde
hasupata-vadi-datre namah
Om Sharirotdha-samsta-dosha-hamtre namah
Om Sree gururaghavendraya namah
Om Triraskruta-suranadhee jala-padodaka mahe-mavate namah
Om Dusta-tapatraya-nashanaya namah
Om Maha-vandhya-suputra-dayakaya namah
Om Vyamga-swamgha-samrudhe-daya namah
Om Graha-maha-pa-papahaya namah
Om Baktha-duritha-kana-nadhava-bhoota-swardharshanaya namah
Om Sarva-tamtra-swatamtraya namah
Om Shree madhva matavardhanaya namah
Om Shree vijayendra-karabjotha-sudheendra-vara-putrakaya namah
Om Yati-rajaya namah
Om Gurave namah
Om Bhaya-pahaya namah
Om Ghyana-bhakti-suputra-yuryashah sree-punya vardha-naya namah
Om Prati-vadi-jaya-swanta-beda chihna-daraya namah
Om Sarva-vidhya-parveenaya namah
Om Aparokshi-krutha-shreshaya namah
Om Samupekshita-bhavajaya namah
Om Apakshita-pradatre namah
Om Daya-dhakshinya-vairagya-vakpatava mukhamkitaya namah
Om Shapanu-graha-shaktaya namah
Om Agynana-vismruti-branti samshaya pasmruti-kshaya-dosha
Om nashakaya namah
Om Astaksharaja-pakartrunam eistardha-datre namah
Om Aatmat-miya samud-bhava kaya-jadosha hantre namah
Om Sarwa-punyardha-pradatre namah
Om Kalatraya-prardhana-kartrehika mushmika sarveshta-pradatre namah
Om Agamya-mahimne namah
Om Mahayashase namah
Om Madhvamata-dugdhabdhi-chandraya namah
Om Anaghaya namah
Om Yadha-shakti-pradakshina-kruta-sarva-yatra-phala-datru
Svabrun-davana-gata-jalaya namah
Om Namajjana-sarva-bhista-datre namah
Om Samkeer-tana veda-dyardha-gynana datre namah
Om Samsara-magna janodha-rakartre namah
Om Kushadi-roga-nivarta-kaya namah
Om Amdha-divya drushti-datre namah
Om Ydamuka-vakpatitya-pradatre namah
Om Purnayuh-pradatre namah
Om Purna-sampatpra-datre namah
Om Kukshi-gatha-sarva dosha-ghnaya namah
Om Pangu-khanja-same chanaya-vadatre namah
Om Bhuta-preta-pishachadi peedaghne namah
Om Deepasom-yojana gynana-putre namah
Om Bhavya gynna-bhaktyadi-vardhanaya namah
Om Sarva-bhishta-pradaya namah
Om Raja-chora-maha-vyaghra-sarpa-doshadi peeda-naghne namah
Om Svastotra-pataneshtardha-samrudhi-daya namah
Om Utyatpradyo-tanadyo-taddharma kurma-sana sdhitaya namah
Om Khadya-khadyo-tanadyoti-prata-paya namah
Om Sree-rama-manasaya namah
Om Druta-kashaya-vasanaya namah
Om Tula-seehara-vakshase namah
Om Dordanda vilasaddhandaka-mandalu virajitaya namah
Om Abhayagyna mudraksha-malaa-lola karambu-jaaya namah
Om Yogeendra-vandya-padambu-jaaya namah
Om Papadri-pata-nava-jraya namah
Om Kshama-suragana-deeshaya namah
Om Hariseva-labdha-sarva-sampade namah
Om Tattva-pradar-shakaya namah
Om Eishta-pradana-kalpa-drumaya namah
Om Shrutyardha-bodhakaya namah
Om Bhavya-krute namah
Om Bahuvadi-vijaiene namah
Om Punya-vadhana-padabja-bisheka jala-samchayaya namah
Om Dyuna-deetulya-sadgunaya namah
Om Bhaktagha-vidhvamsa-kara-nija-murthi pradarshakaya namah
Om Jaga-dgurave namah
Om Krupa-nidhaye namah
Om Sarva shastra-visharadaya namah
Om Nikhilendriya-doshaghne namah
Om Ashtakshara-manuditaya namah
Om Sarva soukhya-krute namah
Om Mruta-pota-prana-datre namah
Om Vedisdha-purusho-jeevane namah
Om Vahnisdha-malikodhartre namah
Om Bhatta-sangraha-krute namah
Om Sudha-pari-malodhartre namah
Om Apasma-raparartre namah
Om Upa-nishat-khandar-dhakrute namah
Om Rugvya-khyana-kruda-charyaya namah
Om Mantra-laya-nivasine namah
Om Nyaya-mukta-vali-kartre namah
Om Cahndri-kavya-khaya-kartre namah
Om Sutamtra-deepikakartre namah
Om Geetardha-samgrahakrute namah

Iti Shree Raghavendhraya Ashtotara Shatanamavali Samaptam