Friday, January 25, 2008

108 Names of Sai Baba

Shri Shirdi Saibaba Astothara Shatanamavali
(108 Names of Saibaba)
(to be read on Thursdays)


Om Sree sainadhaya namah
Om Lakshmi-narayanaya namah
Om Krishna-rama-siva marutyadi rupaya namah
Om Shesha-shaene namah
Om Goda-varee-tata shirdi-vasine namah
Om Bhaktha hruda-layaya namah
Om Sarwa-hrunni-layaya namah
Om Bhuta-vasaya namah
Om Bhuta bhavi-shyadbhava varji-taya namah
Om Kalati-taya namah
Om kalaya namah
Om Kala kalaya namah
Om Kaladarpa damanaya namah
Om Mrutyum-jayaya namah
Om Amartyaya namah
Om Martya bhaya-pradaya namah
Om Jiva-dharaya namah
Om Sarwa-daraya namah
Om Bhakta-vana samar-dhaya namah
Om Bhakta-vana prati-gynaya namah
Om Anna vastradaya namah
Om Aarogya kshema-daya namah
Om Dhanamangalya pradaya namah
Om Bhuddi siddi-pradaya namah
Om Putra mitra kalatra bandhu-daya namah
Om Yoga kshema vahaya namah
Om Aapadbhanda-vaya namah
Om Marga-bandave namah
Om Bhukthi mukti swarga-pavar-gadaya namah
Om Priyaya namah
Om Priti vardanaya namah
Om Amtarya-mine namah
Om Sachi-datmane namah
Om Nitya-namdaya namah
Om Parama-sukha-daya namah
Om Parame-shwaraya namah
Om Para-bramhane namah
Om Paramat-mane namah
Om Gynana-swarupine namah
Om Jagath pitrena namah
Om Bhakthanam matru datru pitamahaya namah
Om Bhaktha bhaya-pradaya namah
Om Bhaktha-para-deenaya namah
Om Bhaktha-nugraha karaya namah
Om Sharanagata vatsalaya namah
Om Bhakti shakti pradaya namah
Om Gynana veragya pradaya namah
Om Prama pradaya namah
Om Samkshaya-hrudaya daorbalya-paapakarma vasana-kshya-karaya namah
Om Hrudaya-grandi bheda-kaya namah
Om Karmad-vamsine namah
Om Shudasatva sditaaya namah
Om Gunatita gunat-mane namah
Om Anamta-kalyana gunaya namah
Om Amita-para-kramaya namah
Om Jaene namah
Om Durdharksha-kshobyaya namah
Om Apari-jitaya namah
Om Trilokeshu avighata gataye namah
Om Ashakya rahitaya namah
Om Sarwashakti-murthaye namah
Om Surupa sundaraya namah
Om Sulocha-naya namah
Om Bahurupa vishva-murthaye namah
Om Arupaavya-kthaya namah
Om Achintyaya namah
Om Sukshmaya namah
Om Sarwamtar-yamine namah
Om Mano-vaga-titaya namah
Om Prema-murtaye namah
Om Sulaba-durla-baya namah
Om Asahaya saha-yaaya namah
Om Anadha-nadha dina-bhandave namah
Om Sarwabhara bhrute namah
Om Akarmaneka karma-sukarmine namah
Om Punya-shravana keerta-naaya namah
Om Thirdhaya namah
Om Vaasu-devaaya namah
Om Sathangataye namah
Om Satya-narayanaya namah
Om Loka-naadhaya namah
Om Paavanaana-ghaya namah
Om Amrutham-shave namah
Om Bhaskara-prabhaya namah
Om Bramha-charya taparcharyadi suvrataaya namah
Om Satya-dharma paraaya-naaya namah
Om Sidhe-shwaraya namah
Om Sidha-samkalpaya namah
Om Yoge-shwaraaya namah
Om Bhagavate namah
Om Bhakta-vatsalaaya namah
Om Satpuru-shaya namah
Om Purusho-ttamaya namah
Om Satya-tatva bhodhakaya namah
Om Kamadi-shadvri dhvamsine namah
Om Abedha-namdanu bhava-pradaya namah
Om Sama-sarvamata samataya namah
Om Sri dakshina murthaye namah
Om Sri venkatesha ramanaya namah
Om Adbhuta-nanta charyaya namah
Om Pravannarti haraya namah
Om Samsara sarwa-duhkha kshaya-karaya namah
Om Sarva-vitpar-vato mukhaya namah
Om Sarvamtarba-histhitaya namah
Om Sarva-mangala-karaya namah
Om Sarva-bhishta pradaya namah
Om Sama-rasa sanmarga sthapa-naya namah
Om Samardha sadguru sri sainadhaya namah

Iti Shree Sainadha Astottara Shatanamavali Samaptham