Friday, January 25, 2008

108 Names of Rahu

Rahu Astottara Shatanamavali
(The 108 Names of Rahu)

Om rahave namah
Om soumhikeyaya namah
Om vidhuntudaya namah
Om surashatrave namah
Om tamase namah
Om phanine namah
Om gargyaynapa namah
Om surapye namah
Om nibajimutasamkashaya namah
Om caturbhujava namah
Om khangakhetakadharine namah
Om varadayakahastakaya namah
Om shulayudhaya namah
Om meghavarnaya namah
Om krishnadhvajapatakavate namah
Om dakshinashamukharathaya namah
Om tikshnadamshtakarallakaya namah
Om shupokarasansthaya namah
Om gomedhabharanapriyaya namah
Om mashapriyaya namah
Om kashyaparshinandanaya namah
Om bhujageshvaraya namah
Om ulkapatayitre namah
Om shuline namah
Om nidhipaya namah
Om krishnasarparaje namah
Om vishajvalavrita asyaya addhashariraya namah
Om shatravapradaya namah
Om ravindubhikaraya namah
Om chayasvarupine namah
Om kathinangakaya namah
Om dvishacchatracchedakaya namah
Om karallasyaya namah
Om bhayamkaraya namah
Om krurakarmane namah
Om tamorupaya namah
Om shyamatmane namah
Om nilalohitaya namah
Om kiritine namah
Om nilavasanaya namah
Om sanisamntavartmagaya namah
Om candalavarnaya namah
Om ashvyriksabhavaya namah
Om meshabhavaya namah
Om shanivatphaladaya namah
Om shuraya namah
Om apasavyagataye namah
Om uparagakagaya namah
Om somasuryacchavivimardakaya namah
Om nilapushpaviharaya namah
Om grahashreshthaya namah
Om ashtamagrahaya namah
Om kabamdhamatradehaya namah
Om yatudhanakulodbhavaya namah
Om govindavarapatraya namah
Om devajatipravishtakaya namah
Om kruraya namah
Om gharaya namah
Om shanirmitraya namah
Om shukramitraya namah
Om agocaraya namah
Om mani gangasnanadatrenamah
Om svagrihepravaladhyadaya namah
Om sadgriheanyabaladhritenamah
Om caturthe matrinashakaya namah
Om candrayukte candalajati sihmajanmane rajyadatre namah
Om mahakayaya namah
Om janmakartrenamah
Om vidhuripavenamah
Om madakajnanadaya namah
Om janmakanyarajyadatrenamah
Om janmahanidaya namah
Om navame pitrihantrenamah
Om pancameshokadayakaya namah
Om dhyunekalatrahantrenamah
Om saptame kalahapradaya namah
Om shashthevittadatrenamah
Om caturthevairadayaka namah
Om navamepapadatrenamah
Om dashame shokadayakaya namah
Om adau yashah pradatrenamah
Om ante vairapradayakaya namah
Om kalatmanenamah
Om gocaracaraya namah
Om ghanekakutpradaya namah
Om pancameghishanashringadaya namah
Om svarbhanavenamah Om balinenamah
Om mahasaukhyapradayinenamah
Om chandravairine namah
Om shashvataya namah
Om surashatravenamah
Om papagrahaya namah
Om shambhavaya namah
Om pujyakaya namah
Om patirapuranaya namah
Om paithinasakulodbhavaya bhaktarakshaya namah
Om rahumurtayenamah
Om sarvabhishtaphalapradaya namah
Om dirghaya namah
Om krishnaya namah
Om atanavenamah
Om vishnunetrarayenamah
Om devaya namah
Om danavaya namah.